Projekt OP KZP

 

Názov projektu:

 

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Izostav, spol. s r.o.

 

Zazmluvnená výška NFP:   199 394,49 €

 

Hlavný cieľ projektu:

 

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti spoločnosti Izostav, spol. s r.o. na základe vypracovaného energetického auditu realizáciou navrhovaných opatrení vo výrobnom areáli v obci Borský svätý Jur. Je navrhnutá rekonštrukcia obálky budovy spočívajúca v zateplení obvodového a strešného plášťa s výmenou otvorových výplní a Opatrenie na zníženie spotreby energie budovy v technických systémoch spočívajúce v modernizácii vykurovania vo výrobných priestoroch. Realizáciou projektu sa usporia primárne energetické zdroje a prispeje sa k ochrane životného prostredia znížením produkcie CO2, čo je vyjadrené prostredníctvom merateľných ukazovateľov:

P0618 Predpokladaná úspora PEZ v podniku je 136,14 MWh/rok,

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov je 4,7825t ekviv. CO2.

Galéria