Projekt OPVal
 

Názov projektu: 

Podpora inovácií v spoločnosti IZOSTAV, spol. s. r. o.  

Cieľ projektu:

Cieľom projektu „Podpora inovácií v spoločnosti IZOSTAV, spol. s. r. o.“ je inovácia výrobného procesu stredným stupňom inovácie zavedením inovatívnych technológií, za súčasného zvýšenia konkurencieschopnosti a zlepšenia postavenia spoločnosti v dodávateľsko-odberateľskom reťazci druhotného priemyselného spracovania dreva, konkrétne hospodárskej činnosti žiadateľa - pílenia a hobľovania dreva. 

 

Operačný program Výskum a inovácie

Prijímateľ: IZOSTAV, spol. s. r. o. 

Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ: 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Termín realizácie: 02/2019 – 5/2019

Zmluvná výška NFP: 261 000,00 EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ. 

Webové sídlo OP: www.opvai.sk

Riadiaci orgán OP VaI – MŠVVaŠ SR

Sprostredkovateľský orgán OP VaI – MH SR


  


Galéria