Projekt OPVal

Názov projektu: Podpora inovácií v spoločnosti IZOSTAV, spol. s. r. o.

Kód ITMS2014+: 313012D568

Operačný program Výskum a inovácie

Prijímateľ:                          IZOSTAV, spol. s. r. o.

Výzva:                                OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Prioritná os:                      1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:                 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Termín realizácie:             09/2018 – 06/2019

Zmluvná výška NFP:        261 000,00 EUR

Cieľ projektu:

Cieľom projektu „Podpora inovácií v spoločnosti IZOSTAV, spol. s. r. o.“ je inovácia výrobného procesu stredným stupňom inovácie zavedením inovatívnych technológií, za súčasného zvýšenia konkurencieschopnosti a zlepšenia postavenia spoločnosti v dodávateľsko-odberateľskom reťazci druhotného priemyselného spracovania dreva, konkrétne hospodárskej činnosti žiadateľa - pílenia a hobľovania dreva.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ.

Webové sídlo OP: www.opvai.sk

Galéria